Kategórie

Výrobcovia

PrestaShop

Odber noviniek

I.Všeobecné obchodné podmienky

          Zmluvné strany
Predávajúci   : Montapress s.r.o. , 929 01 Kútniky č.628
IČO                : 36248614
DIČ                : 2020198840
IČ DPH          : SK2020198840
Bank.spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Dunajská Streda
                          č.ú. : 0191471058/0900
Zápis v registri: Obchodný register OS Trnava, odd.Sro.vložka č.13405/T

 a

 Kupujúci        :

 1. Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, ktorí akceptujú tieto obchodné podmienky.

 2.Postup pri objednávaní

Zákazník objednáva tovar pomocou nákupného košíka ( alebo e-mailom ) . Po vytvorení objednávky zákazník je povinný vyplniť registráciu , osobné údaje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a spoločnosť Montapress s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely v zmysle zákona č.428/2002 zbierky.

Po vytvorení objednávky, objednávka a údaje budú uložené v systéme spol. Montapress s.r.o. a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a firmou Montapress s.r.o.

Cenová ponuka alebo informácie o tovaroch môžete žiadať aj s e-mailom

 ( montapress.firma@gmail.com).

 3 .Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať objednávku bez akýkoľvek storno poplatkov do 24 hodín od objednávania tovaru písomne ( mail adresa: montapress.firma@gmail.com) alebo telefonicky

( 031/5527833 v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 17,00 hod., v sobotu od 8,00 hod. do 12,00 hod.)

V prípade, že objednávka bola zrušená po tomto časovom úseku a tovar bol odoslaný, objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ si neprevezme objednaný tovar a ten sa vráti späť dodávateľovi, objednávateľ musí uhradiť všetky náklady ( manipulačné, dopravné ...), ktoré vzniknú dodávateľovi vo výške 15-20% z jeho ceny.

Zákazník má právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch :

-          nie je môžné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote

-          tovar sa už nevyrába

-          zmenila cena tovaru

V prípade, že zákazník už cenu objednávky ( zálohová faktúra)  alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode s firmou Montapress s r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite, firma Montapress s.r.o. uhradí zákazníkovi do 15 dní zaplatenú sumu na jeho účet.

 4. Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade, že reklamovaná chyba bola spôsobená zákazníkom-poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Firma:Montapress s.r.o. nezodpovedá za chyby, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnou osobou ( autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Tovar zostáva majetkom predávajúceho ( firma Montapress s.r.o.) až do úplneho zaplatenia.     

                        II. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Potvrdenie objednávky

Po vytvorenie a odoslanie objednávky systém automaticky zasiela zákazníkovi potvrdzovací mail.

 2. Overenie objednávky

Firma Montapress s.r.o. po 1-2 pracovných dní Vás kontaktuje , posiela overenie s mailom, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh a množstvo produktov, presnú cenu, dopravné, manipulačné náklady, predfaktúru ...

 3.Odovzdanie a prevzatie tovaru

Spôsob prevzatie tovaru:

a)      osobný odber na adrese : 929 01 Kútniky č.628, okr.Dunajská Streda (tel.:031/5527833) bezplatne

b)      prepravnou ( kuriérskou) spoločnosťou UPS

 Cenník zasielateľských služieb

Cena na zásielku podľa celkovej váhy :
do 2 kg           5,00 €
do 5 kg           6,50 €
do 10 kg         7,00 €
do 15 kg         8,00 €
do 20 kg         10,00 €
do 30 kg         14,00 €
do 40 kg         18,00 €
do 50 kg         23,00 €

 

4. Platobné podmienky

 a) dobierka


Platba v hotovosti priamo kurierovi.

Za objednaný tovar zaplatíte pri jeho prevzatí a skontrolovaní priamo u kuriera. Dostanete príjmový doklad. Faktúru nájdete vo vnútri balíku. Príplatok za službu „Dobierka“ je 1,50 €.

Tovar pošleme na dobierku do 500 €.

 

b)prevodový príkaz ( úhrada predfaktúry)

Objednávku môžete uhradiť bankovým prevodom na účet. Účet bude uvedený v predfaktúre, ktorá Vám bude vystavená po odoslaní objednávky v prípade označenie „ Prevodový príkaz“ a nad sumou 500 €.

S tovarom dostanete originálnu faktúru.

 

c) platba v hotovosti na adrese 92901 Kútniky č.628

 5.Dodacie lehoty

Tovar doručíme na adresu do 5-8 pracovných dní od potvrdenie objednávky.

Nad sumou 500€ tovar bude doručená po uhradení zálohovej faktúry.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov  a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018, poskytujeme nasledujúce informácie.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti
 Advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia, alebo spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám mail: montapress.firma@gmail.com

Spoločnosť: MONTAPRESS ,s.r.o.
so sídlom: 92901, Kútniky 628
prevádzka: 92901 Kútniky 629
IČO::36248614
IČ DPH: SK2020198840
Zapísané: Okresný súd Trnava VL. č: 13405/T